Over de wedstrijd

Spelregels

Het waterschapswerk kent heel veel uitdagingen en opgaven. In de beschreven categorieën staan ze wellicht niet allemaal genoemd, maar alle innovaties die bijdragen aan het waterschapswerk zijn welkom! Twijfel je? Neem dan contact op met de organisatie of de innovatie-collega van jouw organisatie.

De jury van de Waterinnovatieprijs bestaat uit diverse neutrale experts. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnenkort worden alle juryleden bekendgemaakt. Bij twijfel beslist de jury bij welke categorie een innovatie wordt beoordeeld.

Een inzending voor de Waterinnovatieprijs moet voldoen aan een aantal criteria.

Criteria voor inzendingen Waterinnovatieprijs

Binnen elke categorie kun je ook slimme ideeën inzenden die nog onder de radar zijn. Dit zijn dus niet de grote projecten met veel partners, maar bijvoorbeeld slimme aanpassingen aan werkprocessen, die ergens in de organisatie out-of-the-box bedacht zijn, een mooi verschil maken en daarom de spotlight verdienen. Om kans te maken op de Waterinnovatieprijs moet een inzender de volgende informatie aanleveren en aan de onderstaande criteria voldoen:

Impact

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie? Beschrijf kort welk probleem deze innovatie oplost, of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt. Leg ook uit wat de oplossing inhoudt en hoe groot de impact is.

Innovatief

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie? Licht toe waarom deze inzending nieuw, origineel en/of vernieuwend is ten opzichte van het bestaande aanbod. Leg ook uit wat er voor nodig was om dit project verder te brengen. Waar had je moed en doorzettingsvermogen nodig?

Kostenefficiënt

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie? Hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie? Beschrijf kort de verhouding van kosten en de baten van deze innovatie. Levert het een concrete besparing op? Sluitende business cases worden met dit criterium gewaardeerd, maar ook ideeën die nog in een vroeg stadium zijn, met een verwachte goede kosten-batenverhouding en efficiencywinst.

Duurzaamheid

Draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, klimaatneutraal en CO2-neutraal te worden? Beschrijf kort of en hoe de innovatie bijdraagt aan een duurzamer Nederland. In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden? Benoem of er bijvoorbeeld circulair gebruik wordt gemaakt van materialen en of/hoe het project bijdraagt en klimaatneutraliteit.

Samenwerking

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en/of participatie? Wie heeft binnen en buiten de organisatie met jou meegedacht en samengewerkt om deze innovatie tot een succes te maken? Beschrijf kort op welke manier er is samengewerkt. Heeft een goede samenwerking dit idee beter gemaakt? Hoe is participatie van de omgeving van het project vormgegeven?

Categorieën Waterinnovatieprijs

Briljantjes

Slim bedacht. Van ónder de radar naar landelijke spotlights 

Dagelijks bedenken medewerkers van alle afdelingen van waterschappen allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het waterschapswerk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te doen. Die uitvindingen wordt vaak als vanzelfsprekend toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Júíst omdat de bedenkers er vaak te bescheiden over zijn. Zij bestempelen hun waardevolle ideeën niet snel als innovatie, want ‘oplossingen bedenken hoort toch gewoon bij mijn werk?’ Wat ze daarbij vergeten, is dat andere waterschappen ook kunnen leren van hun waardevolle ideeën.  
 
Ken jij zo’n succesvolle uitvinding (of geniaal idee) van een (bescheiden) collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Deel jouw innovatie of die van een collega dan via deze categorie!

Een gezonde leefomgeving

Innovaties die de waterkwaliteit, circulariteit en klimaatneutraliteit bevorderen. 

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater moet worden verbeterd. Daar zijn de waterschappen op allerlei manieren mee bezig. Bijvoorbeeld door vernieuwing van rioolwaterzuiveringen voor nog schoner effluent. Of door het bevorderen van biodiversiteit en het voorkomen van vervuilingen.

Een gezonde leefomgeving is ook gebaat bij circulariteit. Of het nu gaat om het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van waardevolle stoffen uit ‘afvalwater’. Ook om klimaatneutraliteit kunnen we niet heen. Denk hierbij aan het produceren van duurzame energie, de inzet van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater maar ook aan het verminderen van CO2-uitstoot en aan andere oplossingen die leiden tot energiebesparingen. Wat zijn jouw/jullie ideeën en innovaties die bijdragen aan een gezonde leefomgeving?  

De ‘dijken’ van de toekomst 

Innovaties die waterveiligheid bevorderen. 

Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door dijken te versterken en ruimte te maken voor rivieren. Naast ruimtelijke ontwikkelingen, maken ook klimaatontwikkelingen en bodemdaling de waterveiligheidsopgave steeds groter. Gelukkig kunnen we met innovaties in onze sector ook ruimte besparen. We zoeken voor deze categorie innovaties die bijdragen aan waterveiligheid. Bijvoorbeeld innovatieve dijkversterkingsprojecten. Maar ook procesinnovaties over bijvoorbeeld duurzaam opdrachtgeverschap, emissieloos bouwen, muskus- en bever(ratten)bestrijding, ruimtelijke kwaliteit en participatie kunnen worden ingediend in deze categorie. 

Water en bodem sturend  

Innovaties die bijdragen aan het versneld klimaatrobuust maken van Nederland.

Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen dagelijks aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en water af te voeren als het veel regent. Door onder andere klimaatverandering staan water en bodem steeds vaker onder druk. Voor deze categorie zoeken we daarom onder andere naar innovaties voor goed bodembeheer en het tegengaan van droogte en wateroverlast. En slimme oplossingen om de schaarse ruimte in Nederland optimaal in te richten. Welke innovatieve aanpak zorgt ervoor dat bij ruimtelijke plannen de beperkingen en mogelijkheden van water en bodem sturend zijn?