Boot waarmee water uit de sloot wordt gehaald om aan de hand eDNA muskus- en beverratten te detecteren.

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA

Categorie:

Organisatie: Universiteit van Amsterdam, Wetterskip Fryslan, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

De detectie van de muskus- en beverrat: eDNA door grootschalige bemonstering van oppervlaktewater met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat.

Nederland heeft 300.000 km aan waterwegen. Omdat 60% van het land kwetsbaar is voor overstromingen is de bestrijding van invasieve soorten die schade toebrengen aan dijken en oevers belangrijk. Het bestrijden van de muskus- en beverrat kost jaarlijks ongeveer 35 miljoen Euro. Hiervan moet 70% worden ingezet voor het speuren naar de muskus- en beverrat wat daarmee het meest tijdrovende en kostbare onderdeel van het vangproces is.

Om muskus- en beverratten sneller en gevoeliger te kunnen lokaliseren, is een methode gebaseerd op environmental DNA (eDNA) ontwikkeld. Deze methode gaat uit van het vlak dekkend bemonsteren van de waterwegen door deze met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) op te delen in lengtes van 5km. Om het bemonsteren kosteneffectief te maken is een automatisch bemonsteringsapparaat (autosampler) ontwikkeld. De autosampler bemonsterd 0,5 liter water over een 5km traject, maar kan daarnaast ook ingesteld worden op andere afstanden en bemonsteringsintervallen. Het apparaat is robuust, gebruiksvriendelijk, en geschikt voor varen, lopen en bemonsteren vanaf een varende of vliegende drone.
De autosampler wordt initieel gebruikt voor het opsporen van muskus- en beverratten, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden voor andere doeleinden.