Privacy policy

Privacyverklaring Unie van Waterschappen voor de website https://www.waterinnovatieprijs.nl

Unie van Waterschappen, gevestigd aan Koningskade 40, 2596AA Den Haag, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens via de website https://waterinnovatieprijs.nl zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Koningskade 40
2596AA Den Haag
+31 70 3519751
info@uvw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u een project inzendt voor de Waterinnovatieprijs, worden de ingezonden gegevens verwerkt
door evenementenbureau PINO. Met PINO is of wordt voor het jaar 2018 een
verwerkersovereenkomst gesloten.

De ingezonden projecten worden op de website gepubliceerd. Ook worden de ingezonden
projecten van het voorgaande jaar bewaard in het CMS van de website en op de website
gepubliceerd.

De Unie van Waterschappen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uvw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij Google Analytics gebruiken
Unie van Waterschappen analyseert met Google Analytics het bezoekersgedrag op de website
om daarmee de website te verbeteren. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten. Er
worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens
worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in
combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID's staan
uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon,
computer of adres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Unie van Waterschappen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Ingezonden projecten voor de Waterinnovatieprijs: Projecten van zowel het huidige als het
voorgaande jaar worden voor publicatie in het CMS opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Unie van Waterschappen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Unie van Waterschappen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Unie van Waterschappen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unie van Waterschappen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@uvw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Unie van Waterschappen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Unie van Waterschappen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze applicaties en systemen zijn beveiligd conform de
eisen van de huidige wet- en regelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uvw.nl.